Algemene voorwaarden

 1. Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving met de hierbij overeengekomen lidmaatschapsduur.
 2. Bij inschrijving dient men zich met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) te identificeren.
 3. Tevens dient men ter controle de bank of giropas te tonen van welke rekening de lidmaatschapsbijdrage automatisch mag worden afgeschreven.
 4. De lidmaatschapsbijdrage wordt door middel van de door de deelnemer op de voorzijde gegeven machtiging middels periodieke automatische incasso geïnd.
 5. Lidmaatschapsbijdrage is verschuldigd ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten van ‘Sportcentrum Langedijk’.
 6. De directie is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag naar haar oordeel de toegang tot ‘Sportcentrum Langedijk’ te ontzeggen.
 7. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de op de voorzijde vermelde duur.
 8. Tussentijdse opzeggingen leiden niet tot teruggave dan wel tot vrijstelling van de lidmaatschapsbijdragen over de resterende periode.
 9. Het lidmaatschap met de duur van 12 maanden wordt na het einde van de lidmaatschapsperiode steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 1 maand.
 10. Indien men het lidmaatschap na de eerste lidmaatschapsperiode niet wenst te verlengen of het lidmaatschap wenst op te zeggen, dan dient men dit schriftelijk middels email kenbaar te maken via info@sportcentrumlangedijk.nl. Hierbij geldt; voor de 25ste van de maand opzeggen, het abonnement wordt het einde van diezelfde maand beëindigd, mits de abonnementsduur is verlopen.
 11. De ingangsdatum van het lidmaatschap is op de voorzijde van het inschrijfformulier vermeld.
 12. Deelnemer ontvangt een bewijs van opzegging na inlevering van het opzegformulier. Lidmaatschapsbijdragen dienen voor het einde van het lidmaatschap te worden voldaan. Na beëindigingdatum van het lidmaatschap blijft de nog niet voldane lidmaatschapsbijdrage verschuldigd en kan per datum van verschuldigdheid worden verhoogd met wettelijke rente.
 13. ‘Sportcentrum Langedijk’ is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemer. Tevens is ‘Sportcentrum Langedijk’ niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van of aan deelnemers.
 14. Bij bezoek aan ‘Sportcentrum Langedijk’ dient elke klant zich bij de balie te registreren middels zijn/haar ledenpas.
 15. Bij verlies of diefstal van de ledenpas, dient een nieuwe aangeschaft te worden à € 5,00.
 16. ‘Sportcentrum Langedijk’ behoudt zich het recht voor om ‘Sportcentrum Langedijk’ te sluiten met een maximum van 14 dagen per jaar (m.u.v. feestdagen). Indien ‘Sportcentrum Langedijk’ het noodzakelijk acht, mag zij het geldende rooster aanpassen voor wat betreft het aantal uren, instructeurs, groepsgrootte, lesvorm/ programma en tijdstip.
 17. ‘Sportcentrum Langedijk’ behoudt zich het recht voor om jaarlijks per 1 januari de lidmaatschapsbijdrage te verhogen. Hiervan wordt vanaf 1 december jaarlijks in ‘Sportcentrum Langedijk’ melding gedaan. Indien er tussentijds lidmaatschapsbijdrage verhoging plaats vinden, worden deze schriftelijk aangekondigd.
 18. Alle eventuele kosten, waaronder incasso, advocaat, deurwaarderkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door ‘Sportcentrum Langedijk’ worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de deelnemer te bewerkstellingen, zijn ten laste van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €79,50 waaromtrent geen bewijs behoefte te worden aangevoerd. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat of deurwaarder is, ongeacht of de deelnemer daarvan op de hoogte is gesteld.
 19. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting, vervalt het abonnement en alle daaraan verbonden rechten.
 20. Bij blessures of langdurige ziekte met een duur van minimaal een maand, is het mogelijk het abonnement tijdelijk stop te zetten. Hiervoor moet ten alle tijden een mail gestuurd worden naar info@sportcentrumlangedijk.nl
 21. Mits de baan na jou vrij is mag er gratis worden door gespeeld.
 22. Elke klant die onder medisch toezicht staat, moet dit schriftelijk melden bij het aangaan van het abonnement. ‘Sportcentrum Langedijk kan op basis van deze gegevens klanten weigeren. ‘Sportcentrum Langedijk’ kan niet aansprakelijk worden gesteld en is niet verantwoordelijk voor klanten die onder medisch toezicht staan.
 23. Sportcentrum Langedijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel in welke vorm dan ook.
 24. Betaling door de klant dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Sportcentrum Langedijk. Sportcentrum Langedijk behoudt zich het recht voor om het verzoek van betaling op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en de overeenkomst met de klant eventueel per direct te beëindigen.